Máy CNC khắc quan tài

360.000.000

Máy CNC khắc quan tài được thiết kế chuyên dùng để khắc vỏ áo quan bằng gỗ.