Collet

30.000

Collet được dùng để giữ kẹp mũi dao khắc trên máy CNC.

Danh mục: